Facebook page


Zaštita životne sredine

Još 1993. godine Institut za preventivu je među privima u zemlji započeo rad u ovoj oblasti izradom prethodnih i detaljnih analiza uticaja objekata, odnosno radova na životnu sredinu.

Danas se Institut bavi izradom studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Instutut za preventivu vrši:

  • merenje buke u životnoj sredini,
  • merenje emisije štetnih i opasnih materija u vazduh,
  • merenje kvaliteta vazduha,
  • merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu,
  • fizička i hemijska ispitivanja voda (površinske, podzemne, otpadne)
  • fizička i hemijska ispitivanja zemljišta, sedimeta i mulja

Za navedene delatnosti posedujemo odgovarajuću akreditaciju dobijenu od Akreditacionog tela Srbije i rešenja nadležnih ministarstva.

Prateći ubrzani razvoj i shvatajući značaj koji oblast zaštite životne sredine ima, Institut za preventivu je dobar deo svog potencijala usmerio ka ovoj oblasti, snabdevši se savremenom i visokosofisticiranom opremom, kao i neprekidno usavršavajući stručni kadar. Ovo je deo našeg preduzeća u koji se u kadrovskom i materijalnom smislu najviše ulaže. Nabavkom uređaja poslednje generacije u mogućnosti smo da vršimo kvalitativne i kvantitativne analize mnogobrojnih parametara u emiterima sa visokom pouzdanošću.

Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja

Zagadujuće materije sortirane po postrojenjima (na osnovu novog pravilnika)

Merenje emisije po metodi SRPS ISO 9096 SRPS EN 13284

Precizna merenja mobilnim gasnim hromatografom

Merenje ukupnog ugljenika (TOC) SRPS EN 12619 i 13526

PROTEA FTIR Mobilni analizatorINSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573